Geometry.Net - the online learning center
Home  - Scientists - Zarankiewicz Kazimierz

e99.com Bookstore
  
Images 
Newsgroups
Page 1     1-20 of 53    1  | 2  | 3  | Next 20
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

         Zarankiewicz Kazimierz:     more detail

1. Lista Cz³onków Za³o¿ycieli Towarzystwa
Zakrzewski Marek. zarankiewicz kazimierz. Zawadzki Jerzy
http://www.ptmts.org.pl/ptmts_pl/czl_zaloz.htm
Polskie Towarzystwo
Mechaniki Teoretycznej
i Stosowanej
Lista cz³onków za³o¿ycieli
Towarzystwa
Ballenstedt Lucjan B³aszkowiak Stanis³aw Bodaszewski Stanis³aw Bonder Julian Borcz Augustyn Brzoska Zbigniew Brzozowski Stanis³aw Brzozowski Wojciech Bucholtz Jan Budryk Witold Budzianowski Zbigniew Bukowski Jerzy
Burka Eustachy Stanis³aw
Burzyñski W³odzimierz Cebertowicz Romuald
Ciesielski Roman Antoni
Cybulski Adam Czetwertyñski Edward Czulak Janusz Drobot Stefan Eimer Czes³aw
Fiszdon W³adys³aw
Huckel Stanis³aw Iwiñski Tadeusz Janik Franciszek Janusz Marian Kacner Artur Kaliski Sylwester Karaœkiewicz Edmund Kaufman Stefan Kazimierczak Roman
K¹czkowski Zbigniew Szczepan
Kisiel Igor Klêbowski Zenobiusz Kobyliñski Lech Krupkowski Aleksander Krzy¿anowski Miros³aw Leyko Jerzy Lipka Jerzy Lisowski Aleksander Lisowski Konstanty Litwiniszyn Jerzy £unc Micha³ Madejski Jan Majzel Boles³aw Mandes Jerzy Misztal Franciszek Mitzel Adam
Mossakowska Zofia Barbara
Mossakowski Jerzy
Murzewski Janusz W³adys³aw
Mutermilch Jerzy Naleszkiewicz Jaros³aw Nowacki Witold Ochêduszko Stanis³aw
Oderfeld Jan
Olesiak Zbigniew Stanisaw
Olszak Wac³aw Olszewski Eugeniusz Parszewski Zdzis³aw P¹czkowski Zbigniew Pe³czyñski Tadeusz Perycz Stefan Pi¹tek Marian Piszczek Kazimierz Poni¿ Wieñczys³aw
Prosnak W³odzimierz Juliusz
Romicki Romuald Rubinowicz Wojciech Rydlewski Stanis³aw Rylke Aleksander Sa³ustowicz Antoni Sawczuk Antoni Sielski Jerzy
Soko³owski Marek Antoni
Stefanowski Bohdan Su³ocki Jerzy Suwalski Ludomir
Szaniawski Andrzej Feliks
Szczepaniak Edmund Szel¹gowski Franciszek Szewalski Robert

2. Zarankiewicz
Kazimierz Zarankiewicz. Born 2 Kazimierz Zarankiewicz was born andbrought up in Czestochowa in southcentral Poland. He attended
http://www-gap.dcs.st-and.ac.uk/~history/Mathematicians/Zarankiewicz.html
Kazimierz Zarankiewicz
Born: 2 May 1902 in Czestochowa, Poland
Died: 5 Sept 1959 in London, England
Click the picture above
to see a larger version Show birthplace location Previous (Chronologically) Next Biographies Index Previous (Alphabetically) Next Main index
Kazimierz Zarankiewicz was born and brought up in Czestochowa in south-central Poland. He attended secondary school in Bedzin, which is near Czestochowa, and for much of his time at school Poland was going through the difficult events of World War I. When we say that Zarankiewicz was brought up in Poland, this must be seen in relation to the political circumstances of the time. Poland had been partitioned in 1772 with the south, which was called Galicia, under Austrian control and Russia in control of much of the rest of the country. This situation, which was the position throughout the early years of Zarankiewicz's life, lasted until the outbreak of World War I in 1914. At this time Russia tried to win Polish support, particularly in Galicia, by promising the Poles autonomy. By the end of 1914 Russian forces controlled almost all of Galicia. However, the Central Powers (Germany and Austria- Hungary) recaptured Galicia and large parts of Congress Poland which had been under Russian control. A German governor general was installed in Warsaw and a new Kingdom of Poland was declared on 5 November 1916. The University of Warsaw, which had been a Russian language university for many years, became Polish again in November 1915 following the withdrawal of the Russian forces from Warsaw in August 1915.

3. WIEM: Zarankiewicz Kazimierz
zarankiewicz kazimierz (19021959), matematyk. Profesor Politechniki Warszawskiej (od 1946), wspózaoyciel Polskiego Towarzystwa
http://www.encyklopedia.pl/wiem/0105f6.html
wiem.onet.pl napisz do nas losuj: has³a multimedia Matematyka, Polska
Zarankiewicz Kazimierz widok strony
znajd¼ podobne

poka¿ powi±zane Zarankiewicz Kazimierz (1902-1959), matematyk. Profesor Politechniki Warszawskiej (od 1946), wspó³za³o¿yciel Polskiego Towarzystwa Astronautycznego (1954) i jego pierwszy prezes, wiceprzewodnicz±cy Miêdzynarodowej Federacji Astronautycznej (od 1957). Autor prac z zakresu mechaniki teoretycznej i topologii. zobacz wszystkie serwisy do góry Encyklopedia zosta³a opracowana na podstawie Popularnej Encyklopedii Powszechnej Wydawnictwa Fogra

4. Matematycy Polscy - Matematyka - Wirtualny Wszech¶wiat
zarankiewicz kazimierz (19021959). Urodzil sie 2 maja 1902 w Czestochowie.W 1919 ukonczyl gimnazjum w Bedzinie, nastepnie
http://www.wiw.pl/matematyka/Biogramy/Biogramy_22.Asp
W iw.pl Na bie¿±co: I nformacje C o nowego Matematyka i przyroda: A stronomia B iologia ... odelowanie rzeczywisto¶ci Humanistyka: F ilozofia H istoria ... ztuka Czytaj: B iblioteka D elta ... ielcy i wiêksi Przydatne: S ³owniki C o i gdzie studiowaæ ... szech¶wiat w obrazkach Jeste¶ tutaj: Wirtualny Wszech¶wiat Matematyka Matematycy polscy Jeste¶ tutaj Matematycy polscy
Spis rzeczy Indeks
Auerbach Herman

Banach Stefan

Borsuk Karol
...
Zarankiewicz Kazimierz

Szukacz Przeszukaj Wirtualny Wszech¶wiat: Jak zadawaæ pytania?
ZARANKIEWICZ KAZIMIERZ
Urodzi³ siê 2 maja 1902 w Czêstochowie. W 1919 ukoñczy³ gimnazjum w Bêdzinie, nastêpnie studiowa³ matematykê na Uniwersytecie Warszawskim, uzyskuj±c w 1923 stopieñ doktora filozofii na podstawie pracy Sur les points de division dans les ensembles connexes ("Fundamenta Mathematicae", 9/1927). W 1929 habilitowa³ siê na podstawie pracy Über eine topologische Eingenschaft der Ebene Matematyka wy¿sza dla studentów wy¿szych szkó³ le¶nych i rolniczych (skrypt 1952) i Mechanika teoretyczna (Warszawa 1955). Interesowa³ siê astronautyk±, by³ organizatorem i pierwszym prezesem Polskiego Towarzystwa Astronautycznego. Zmar³ nagle 5 listopada 1959, przewodnicz±c posiedzeniu plenarnemu na X Zje¼dzie Miêdzynarodowej Federacji Astronautycznej w Londynie.

5. WIEM: Zarankiewicz Kazimierz
(encyklopedia.pl)Category World Polska Leksykon Encyklopedia encyklopedia.pl Z......zarankiewicz kazimierz (19021959), matematyk. Matematyka, Polska ZarankiewiczKazimierz (1902-1959), widok strony znajdz podobne pokaz powiazane.
http://wiem.onet.pl/wiem/0105f6.html
wiem.onet.pl napisz do nas losuj: has³a multimedia Matematyka, Polska
Zarankiewicz Kazimierz widok strony
znajd¼ podobne

poka¿ powi±zane Zarankiewicz Kazimierz (1902-1959), matematyk. Profesor Politechniki Warszawskiej (od 1946), wspó³za³o¿yciel Polskiego Towarzystwa Astronautycznego (1954) i jego pierwszy prezes, wiceprzewodnicz±cy Miêdzynarodowej Federacji Astronautycznej (od 1957). Autor prac z zakresu mechaniki teoretycznej i topologii. zobacz wszystkie serwisy do góry Encyklopedia zosta³a opracowana na podstawie Popularnej Encyklopedii Powszechnej Wydawnictwa Fogra

6. Graph Theory White Pages Kazimierz Zarankiewicz
Kazimierz Zarankiewicz. 19021959 Students Graph Theory PublicationsOn a problem of P. Turan concerning graphs. Fund. Math. 41
http://www.cs.columbia.edu/~sanders/graphtheory/people/Zarankiewicz.K.html

7. Z Polish Yellow Pages - Polska - Poland - Polen
Zaranie lskie (encyklopedia.pl). zarankiewicz kazimierz- (encyklopedia.pl). Zarastanie jezior- (encyklopedia.pl)
http://www.yellowpages.pl/ca/39313/Z
>English Version
Polskie Firmy:
Firmy wg SIC

Szukaj firmy

Szukaj w Internecie:
Polska

¦wiat

Katalog Stron

Biznes
Serwisy YellowPages:

Rejestracja DOMEN
Strony WWW DNS ZOOM ... Sklep Partner idealo.de NETSPRINT Reporter.pl Portofolio DVD Search TOP CHARTS Webkatalog Multi szukanie - mainSeek Polska - Netsprint ¦wiatowy Katalog Stron Katalog Firm Teleadreson Szukaj domeny TOP World Polska Leksykon ...

8. World-searches.com: Polska/Leksykon/Encyklopedia/encyklopedia.pl/Z
zarankiewicz kazimierz (encyklopedia.pl) http//wiem.onet.pl/wiem/0105f6.html(Added Tue Jan 01 2002 Hits 0 Rating 0.00 Votes 0) Rate It Review It.
http://international-links.com/Polska/Leksykon/Encyklopedia/encyklopedia_pl/Z/mo

HOME
ADD A LINK MODIFY A LINK NEW LINKS ... LOGIN Search
the entire directory only this category
More search options
Top Polska Leksykon ... encyklopedia.pl : Z Categories:
There are currently no sub-categories!
Links: Pages:

9. World Polska Leksykon Encyklopedia Encyklopedia.pl Z Polish Yellow Pages - Polsk
encyklopedia.pl); Zaranie lšskie (encyklopedia.pl); zarankiewicz kazimierz-(encyklopedia.pl); Zarastanie jezior- (encyklopedia.pl); Zarate
http://www.yp.pl/ca/39313/World/Polska/Leksykon/Encyklopedia/encyklopedia.pl/Z/
>English Version
Polskie Firmy:
Firmy wg SIC

Szukaj firmy

Szukaj w Internecie:
Polska

¦wiat

Katalog Stron

Biznes
Serwisy YellowPages:

Rejestracja DOMEN
Strony WWW DNS ZOOM ... Sklep Partner idealo.de NETSPRINT Reporter.pl Portofolio DVD Search TOP CHARTS Webkatalog Multi szukanie - mainSeek Polska - Netsprint ¦wiatowy Katalog Stron Katalog Firm Teleadreson Szukaj domeny TOP World Polska Leksykon ...

10. Mainseek.pl World/Polska/Leksykon/Encyklopedia/encyklopedia.pl/Z/ | Domena | Yel
pl); Zaranie lšskie (encyklopedia.pl); zarankiewicz kazimierz- (encyklopedia.pl); Zarastanie jezior - (encyklopedia.pl); Zarate
http://homo-electronicus.com/ca/39313/World/Polska/Leksykon/Encyklopedia/encyklo
Rejestracja Domen .biz .com .info
.org .net .tv

od
zl 24h przelew karta faktura dns ...
miedzynarodowy

SUPER CENY:
- WebDesign - od 39zl/miesiąc

(płatne tylko przez 12 m-cy) Domena DNS Serwer WWW emaile
Projekt Strony
= 89zl /m-c
wyślij ZOOM SERWER w akcji kliknij zdjęcie
Rejestracja domen
Zarządzaj domeną Main-info.de
- Projekty profesjonalnych strony WWW od 399zl
... Kliknij i zobacz !!! Multi szukanie - mainSeek Polska - Netsprint Swiatowy Katalog Stron Katalog Firm Teleadreson Szukaj domeny TOP World Polska Leksykon ...

11. References For Zarankiewicz
References for kazimierz zarankiewicz. Articles S Bergman R Duda, B Knaster,J Mycielski and A Schinzel, kazimierz zarankiewicz (Polish), Wiadom. Mat.
http://www-gap.dcs.st-and.ac.uk/~history/References/Zarankiewicz.html
References for Kazimierz Zarankiewicz
 • Biography in Dictionary of Scientific Biography (New York 1970-1990). Books:
 • K Kuratowski, Half a century of Polish mathematics (Warsaw, 1973). Articles:
 • S Bergman R Duda, B Knaster, J Mycielski and A Schinzel, Kazimierz Zarankiewicz (Polish), Wiadom. Mat.
 • S Bergman R Duda, B Knaster, J Mycielski and A Schinzel, Kazimierz Zarankiewicz (2. V. 1902-5. IX. 1959), Colloq. Math. Main index Birthplace Maps Biographies Index
  History Topics
  ... Anniversaries for the year
  JOC/EFR May 2000 School of Mathematics and Statistics
  University of St Andrews, Scotland
  The URL of this page is:
  http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/history/References/Zarankiewicz.html
 • 12. Matematycy Polscy - Matematyka - Wirtualny Wszech¶wiat
  S. Bergman, R. Duda, B. Knaster, J. Mycielski, A. Schinzel kazimierz zarankiewicz, "Wiadomoci Matematyczne", IX, 1967.
  http://www.wiw.pl/matematyka/biogramy/biogramy_22.asp
  W iw.pl Na bie¿±co: I nformacje C o nowego Matematyka i przyroda: A stronomia B iologia ... odelowanie rzeczywisto¶ci Humanistyka: F ilozofia H istoria ... ztuka Czytaj: B iblioteka D elta ... ielcy i wiêksi Przydatne: S ³owniki C o i gdzie studiowaæ ... szech¶wiat w obrazkach Jeste¶ tutaj: Wirtualny Wszech¶wiat Matematyka Matematycy polscy Jeste¶ tutaj Matematycy polscy
  Spis rzeczy Indeks
  Auerbach Herman

  Banach Stefan

  Borsuk Karol
  ...
  Zarankiewicz Kazimierz

  Szukacz Przeszukaj Wirtualny Wszech¶wiat: Jak zadawaæ pytania?
  ZARANKIEWICZ KAZIMIERZ
  Urodzi³ siê 2 maja 1902 w Czêstochowie. W 1919 ukoñczy³ gimnazjum w Bêdzinie, nastêpnie studiowa³ matematykê na Uniwersytecie Warszawskim, uzyskuj±c w 1923 stopieñ doktora filozofii na podstawie pracy Sur les points de division dans les ensembles connexes ("Fundamenta Mathematicae", 9/1927). W 1929 habilitowa³ siê na podstawie pracy Über eine topologische Eingenschaft der Ebene Matematyka wy¿sza dla studentów wy¿szych szkó³ le¶nych i rolniczych (skrypt 1952) i Mechanika teoretyczna (Warszawa 1955). Interesowa³ siê astronautyk±, by³ organizatorem i pierwszym prezesem Polskiego Towarzystwa Astronautycznego. Zmar³ nagle 5 listopada 1959, przewodnicz±c posiedzeniu plenarnemu na X Zje¼dzie Miêdzynarodowej Federacji Astronautycznej w Londynie.

  13. Zarankiewicz
  Biography of kazimierz zarankiewicz (19021959) kazimierz zarankiewicz. Born 2 May 1902 in Czestochowa, Poland
  http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/~history/Mathematicians/Zarankiewicz.html
  Kazimierz Zarankiewicz
  Born: 2 May 1902 in Czestochowa, Poland
  Died: 5 Sept 1959 in London, England
  Click the picture above
  to see a larger version Show birthplace location Previous (Chronologically) Next Biographies Index Previous (Alphabetically) Next Main index
  Kazimierz Zarankiewicz was born and brought up in Czestochowa in south-central Poland. He attended secondary school in Bedzin, which is near Czestochowa, and for much of his time at school Poland was going through the difficult events of World War I. When we say that Zarankiewicz was brought up in Poland, this must be seen in relation to the political circumstances of the time. Poland had been partitioned in 1772 with the south, which was called Galicia, under Austrian control and Russia in control of much of the rest of the country. This situation, which was the position throughout the early years of Zarankiewicz's life, lasted until the outbreak of World War I in 1914. At this time Russia tried to win Polish support, particularly in Galicia, by promising the Poles autonomy. By the end of 1914 Russian forces controlled almost all of Galicia. However, the Central Powers (Germany and Austria- Hungary) recaptured Galicia and large parts of Congress Poland which had been under Russian control. A German governor general was installed in Warsaw and a new Kingdom of Poland was declared on 5 November 1916. The University of Warsaw, which had been a Russian language university for many years, became Polish again in November 1915 following the withdrawal of the Russian forces from Warsaw in August 1915.

  14. Zarankiewicz Portrait
  Portrait of kazimierz zarankiewicz kazimierz zarankiewicz. JOC/EFR August 2001
  http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/history/PictDisplay/Zarankiewicz.html
  Kazimierz Zarankiewicz
  JOC/EFR August 2001 The URL of this page is:
  http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/history/PictDisplay/Zarankiewicz.html

  15. Home - Science And Health - Mathematics
  Sleszynski Hugo Dyonizy Steinhaus Wladyslaw Slebodzinski Alfred Tarski StanislawMarcin Ulam Tadeusz Wazewski kazimierz zarankiewicz Stanislaw Zaremba
  http://wings.buffalo.edu/info-poland/web/sci_health/math/index.shtml
  Poland on the Web University at Buffalo
  State University of New York Annotated links to Poland-related information
  a service of the Polish Academic Information Center NAVIGATION Home Science and Health SITEMAP SEARCH Mathematics Directory of InfoPoland pages listing notable Polish individuals
  The Polish School of Mathematics
  Stefan Banach
  Thaddeus Banachiewicz

  Solomon Bochner
  ...
  Matematycy polscy na znaczkach pocztowych
  Do you know of other websites this page should be linked to?
  If so, please submit the URLs by clicking here

  16. 50 Lat OM
  Komitet Glówny Olimpiady Matematycznej mial sklad nastepujacy Stefan Straszewicz przewodniczacy Komitetu, kazimierz zarankiewicz - kierownik Olimpiady
  http://www.wsip.com.pl/serwisy/czasmat/mat699/mat6992.htm
  50 lat Olimpiady Matematycznej
  (odczyt na XV Zje¼dzie Matematyków Polskich)
  Andrzej Schinzel
  Matematyka Jesieni± 1949 roku z inicjatywy ówczesnego prezesa Polskiego Towarzystwa Matematycznego profesora Kazimierza Kuratowskiego minister o¶wiaty Stanis³aw Skrzeszewski wyda³ zarz±dzenie o organizacji ogólnopolskich zawodów matematycznych dla uczniów szkó³ ¶rednich pod nazw± Olimpiada Matematyczna. Zawody takie istnia³y na Wêgrzech ju¿ od pó³ wieku pod nazw± Zawody im. Eötvösa, a w latach trzydziestych organizowano zawody lokalne w Moskwie i Leningradzie i tam pojawi³a siê nazwa "olimpiada matematyczna". Szczegó³owe zasady organizacji Olimpiady zosta³y opracowane przez Stefana Straszewicza. Zasady te wytrzyma³y próbê czasu, bo w ci±gu 50 lat nie uleg³y istotnej zmianie. Olimpiada jest trójstopniowa, organizuje j± Komitet G³ówny wspomagany przez Komitety Okrêgowe. Najpierw przez trzy miesi±ce uczniowie rozwi±zuj± zadania w domu (4 w miesi±cu) i przesy³aj± rozwi±zania do w³a¶ciwego terytorialnie Komitetu Okrêgowego. Nastêpnie autorzy najlepszych rozwi±zañ powo³ywani s± do zawodów II stopnia, polegaj±cych na rozwi±zaniu pod kontrol± Komitetu Okrêgowego 6 zadañ w ci±gu dwóch dni (ka¿dego dnia 5 godzin na rozwi±zanie 3 zadañ). Ka¿dy Komitet Okrêgowy przedstawia Komitetowi G³ównemu listê autorów najlepszych rozwi±zañ proponowanych do udzia³u w finale. Komitet G³ówny ustala listê finalistów i przeprowadza zawody fina³owe na tych samych zasadach co okrêgowe, tzn. 6 zadañ w ci±gu 2 dni.

  17. Leon.jesmanowic.com Site
  Jerzy Weyman Bogdan Weglorz Lech Wlodarski Przemyslaw Wojtaszczyk Wojciech WojtynskiCzeslaw Wozniak Lech Zachorski kazimierz zarankiewicz Jaroslaw Zemanek
  http://www.jesmanowicz.com/leon/car/left.php

  Andrzej Alexiewicz

  Stanislaw Balcerzyk

  Czeslaw Bessaga

  Adam Bielecki

  Andrzej Alexiewicz

  Stanislaw Balcerzyk

  Czeslaw Bessaga

  Adam Bielecki
  ...
  Antoni Zygmund

  18. Untitled
  kazimierz zarankiewicz
  http://www.jesmanowicz.com/leon/car/car131.html
  Kazimierz Zarankiewicz

  19. Liste Alphabétique Des Mathématiciens
  Translate this page 1932). Yule (George Udny), Anglais (1871-1951). zarankiewicz (kazimierz),Polonais (1902-1959). Zariski (Oscar), Américain (1899-1986).
  http://www.cegep-st-laurent.qc.ca/depar/maths/noms.htm
  Abel (Niels Henrik) Agnesi (Maria Guetana) Italienne (1718-1799) Alembert (Jean Le Rond d') Alexander (James Waddell) Alexandroff (Pavel Sergeevich) Russe (1896-1982) Apian (Peter Benneuwitz, dit) Allemand (1495-1552) Apollonios de Perga Grec(v.~262-v.~180) Appel (Paul) Grec (~287-~212) Aristote Grec (~384-~322) Arzela (Cesare) Italien (1847-1912) Ascoli (Guilio) Italien (1843-1896) Babbage (Charles) Anglais (1792-1871) Banach (Stefan) Polonais (1892-1945) Argand (Jean Robert) Suisse (1768-1822) Barrow (Isaac) Anglais (1630-1677) Bayes (Thomas) Anglais (1702-1761) Bellavitis (Giusto) Italien (1803-1880) Beltrami (Eugenio) Italien (1835-1900) Bernays (Paul) Suisse (1888-1977) Bernoulli (Daniel) Suisse (1700-1782) Bernoulli (Jacques) Suisse (1654-1705) Bernoulli (Jean) Suisse (1667-1748) Allemand (1878-1956) Bernstein (Sergei Natanovich) Russe (1880-1968) Bertrand (Josepn) Bessel (Friedrich) Allemand (1784-1846) Birkoff (George David) Bliss (Gilbert Ames) Bochner (Salomon) Allemand (1899-1982) Bolyai (Janos) Hongrois (1802-1860) Bolzano (Bernhard) Bombelli (Raffaele) Italien (1522-1572) Bonnet (Ossian) Boole (George) Anglais (1815-1864) Bourbaki (Nicolas) Braikenridge (William) Anglais (v.1700-1762)

  20. Tytuly Na Litere D Rekordy 451-500, Znaleziono 597
  459, Dynamika / Jaroslaw Naleszkiewicz. 460, Dynamika / Jerzy Leyko. 461, Dynamika/ kazimierz zarankiewicz. 462, Dynamika / pod red. Anatoliusza Jakowluka.
  http://svr.bibl.pcz.czest.pl:8010/apis-zb/list.php?ty=D&s=450

  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

  Page 1     1-20 of 53    1  | 2  | 3  | Next 20

  free hit counter