Geometry.Net - the online learning center
Home  - Scientists - Mazurkiewicz Stefan

e99.com Bookstore
  
Images 
Newsgroups
Page 1     1-20 of 102    1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | Next 20
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

         Mazurkiewicz Stefan:     more detail
 1. Scientifique Polonais: Adam Skorek, Joseph Tykocinski-Tykociner, Henryk Arctowski, Stefan Mazurkiewicz, Jan Czerski (French Edition)
 2. Podstawy Rachunku Prawdopodobienstwa. by Stefan Mazurkiewicz, 1956
 3. TRAVAUX DE TOPOLOGIE Institut Mathematique De L'academie Polonaise Des Sciences by Stefan MAZURKIEWICZ, 1959-01-01
 4. Travaux de topologie et ses applications. by Stefan Mazurkiewicz, 1969

1. Mazurkiewicz Stefan
mazurkiewicz stefan, urodzi si w 1888, zmar w 1945, matematyk, jeden z twórców warszawskiej szkoy
http://strony.wp.pl/wp/askgruchala/matematyka/matematycy/mazurkiewicz.htm
Mazurkiewicz (Podstawy rachunku prawdopodobieñstwa, 1956). Imieniem M. nazwano jedn¹ z nagród Polskiego Towarzystwa Matematycznego.

2. M - Lista Osób Skazanych Na Karê ¶mierci Przez Wojskowe S±dy Rejonowe (1946
Mazurkiewicz Mieczysaw. Bydgoszcz. 527. 1947. . mazurkiewicz stefan. Bydgoszcz. 527. 1947
http://www.ipn.gov.pl/repres_m.html
A B C D ... Z M Nazwisko i imiê Nazwa WSR Numer sprawy s±dowej Rok Wykonanie kary MACH Stanis³aw
kwestionariusz osoby represjonowanej (pdf)
Wroc³aw wykonano MACHA Jerzy
kwestionariusz osoby represjonowanej (pdf)
Katowice wykonano MACHALSKI Jan Kielce MACHALSKI Ludwik Kielce wykonano MACHA£A Henryk Kraków wykonano MACHEROWSKI Leon
kwestionariusz osoby represjonowanej (pdf)
Wroc³aw MACHLIÑSKI Antoni Szczecin MACHNIO Stefan Kielce wykonano MACI¡G Stanis³aw
kwestionariusz osoby represjonowanej (pdf)
Kielce wykonano MACI¡G W³adys³aw Szczecin MACI¡G Zdzis³aw, idem 292/48, idem 699/48 Lublin MACIEJEC Zygmunt Warszawa wykonano MACIEJEWSKI Stefan Bia³ystok Dr wykonano MACIÑSKI Tadeusz Warszawa MACIURAK Stefan Rzeszów MACUK Piotr
kwestionariusz osoby represjonowanej (pdf)
Warszawa wykonano MACYSZYN Micha³ Kraków wykonano MACYSZYN Miko³aj Kraków wykonano MACZUGA Miko³aj Kraków Maækowiak Stanis³aw
kwestionariusz osoby represjonowanej (pdf)
Bydgoszcz R MADALIÑSKI Józef, idem 53/1947 £ód¼ MADEJ Wac³aw £ód¼ MADEJSKI Dariusz Warszawa MADEJSKI Mieczys³aw Kraków wykonano MADEJSKI Wiktor, idem 870/49

3. Uniwersytet Szczeciñski
MAZUREK KRYSTYNA. MAZURKIEWICZ JANINA. mazurkiewicz stefan. MAZURKIEWICZ WIESAWA. MAZURKIEWICZSOKOOWSKA JOLANTA
http://www.univ.szczecin.pl/us/spisus.htm
SPIS PRACOWNIKÓW
(wg stanu na dzieñ
Dodatkowe dane (wydzia³/pion i instytut/katedra/dzia³) mo¿na uzyskaæ poprzez wyszukiwarkê
ABELITE MA£GORZATA
ABRAMCZYK EL¯BIETA
ACHREM MAGDALENA
ADAMCZEWSKA JOLANTA
ADAMCZYK ADAM
ADAMIEC-JADWI¯AK MA£GORZATA
ADAMSKA KRYSTYNA
ADAMSKA MA£GORZATA AFELTOWICZ BEATA AGACKI EGON ALBRECHCIÑSKA KATARZYNA ALEKSIEIENKO MYKHAILO ALICKA AGNIESZKA AMBRO¯UK DOROTA ANDRUKOWICZ WIES£AW ANDRZEJCZAK ALICJA ANDRZEJEWSKI PAWE£ ANGRYK RAFA£ ANIO£ LIDIA ARANOWSKI ANDRZEJ ARSOBA LESZEK ARSOBA W£ADYS£AW ARTYSZUK ¯ANETA ASPADAREC WALDEMAR AWTUSZEWSKI ANDRZEJ BABIS HENRYK BACHORZ ANNA BACIK RENATA BACZYÑSKA BOGNA BACZYÑSKA EWA BADERA IRENA BAGIÑSKA BOGUS£AWA BAGIÑSKA MARZENA BAHONKO MAGDALENA BAJERA JOANNA BAJTEK MONIKA BAL TERESA BALCEROWSKA STANIS£AWA BALCERZAK ZOFIA BALLADA PRZEMYS£AW BA£ABAN ANDRZEJ BA£DYKA GENOWEFA BANA¦ KAROLINA BANDOSZ MARCIN BANIAK EL¯BIETA BANIAK STANIS£AW BAÑKA STANIS£AW BARAN BAZYLI BARAN PAWE£ BARANOWSKA EL¯BIETA BARANOWSKA-BOSIACKA IRENA BARAÑSKI KAZIMIERZ BARCZYK JAN BARTKIEWICZ EWA BARTNIK HANNA BARTOSIAK-GÓRNY EL¯BIETA BARWIEJUK MIROS£AW BARYLISZYN MAGDALENA BATÓG BARBARA BATÓG JACEK BAYER £UCJA B¡K IWONA B¡K MA£GORZATA B¡KOWSKA SYLWIA B¡KOWSKI WOJCIECH BECHLER ADAM BEDNARCZYK BOGUMI£A BEDNARZ WALDEMAR BEKASZ BEATA BEKISZ WIOLETTA BELCHNEROWSKA ALEKSANDRA BELLER DANUTA BENEDYCZAK RAFA£ BERE¬NICKI FRANCISZEK BERNAS MICHA£ BERNAT TOMASZ BESTER EL¯BIETA BIA£A ZOFIA BIA£ASIEWICZ MARIA BIA£ECKA BO¯ENNA BIA£ECKI TADEUSZ BIA£ECKI TADEUSZ BIA£OSKÓRSKA MIROS£AWA BIA£O¯YÑSKA KRYSTYNA BIELAWSKA AURELIA BIELAWSKA DOROTA BIELICKA-MARCIÑCZYK URSZULA

4. Mazurkiewicz
Stefan Mazurkiewicz. Stefan Mazurkiewicz's father was a barrister in Warsaw.Stefan attended secondary school in Warsaw, graduating in 1907.
http://www-gap.dcs.st-and.ac.uk/~history/Mathematicians/Mazurkiewicz.html
Stefan Mazurkiewicz
Born: 25 Sept 1888 in Warsaw, Poland
Died: 19 June 1945 in Grodzisk, Mazowiecki (near Warsaw), Poland
Click the picture above
to see a larger version Show birthplace location Previous (Chronologically) Next Biographies Index Previous (Alphabetically) Next Main index
Stefan Mazurkiewicz 's father was a barrister in Warsaw. Stefan attended secondary school in Warsaw, graduating in 1907. Mazurkiewicz decided not to remain in Warsaw for his university education, taking what was a typical route for Poles at this time. We shall give some background to the political situation in Poland to explain why this was so. Mazurkiewicz returned to Galicia for his doctorate, which was supervised by Sierpinski on space filling curves at the University of Lvov. His doctorate was awarded in 1913, but World War I began the following year and it was to bring major changes in Poland and to Mazurkiewicz's life. In August 1915 the Russian forces which had held Poland for many years withdrew from Warsaw. Germany and Austria-Hungary took control of most of the country and a German governor general was installed in Warsaw. One of the first moves after the Russian withdrawal was the refounding of the University of Warsaw and it began operating as a Polish university in November 1915. At this point Mazurkiewicz became a professor at this reborn University of Warsaw and he would remain on the staff of the university for the rest of his life. Kuratowski attended seminars given by Mazurkiewicz in Warsaw before the end of the war. He writes in [2]:-

5. WIEM: Mazurkiewicz Stefan
mazurkiewicz stefan (18881945), matematyk. Od 1919 profesor UW (od 1937 prorektor). Wspótwórca (wraz z W. Sierpiskim i Z. Janiszewskim
http://www.encyklopedia.pl/wiem/0067d1.html
wiem.onet.pl napisz do nas losuj: has³a multimedia Matematyka, Polska
Mazurkiewicz Stefan widok strony
znajd¼ podobne

poka¿ powi±zane Mazurkiewicz Stefan (1888-1945), matematyk. Od 1919 profesor UW (od 1937 prorektor). Wspó³twórca (wraz z  W. Sierpiñskim i Z. Janiszewskim) warszawskiej szko³y topologicznej, wspó³za³o¿yciel jej organu - pisma Fundamenta Mathematicae . Ponadto autor prac z dziedziny analizy matematycznej i rachunku prawdopodobieñstwa, m.in. Podstawy rachunku prawdopodobieñstwa (1956). Od 1922 cz³onek PAU. zobacz wszystkie serwisy do góry Encyklopedia zosta³a opracowana na podstawie Popularnej Encyklopedii Powszechnej Wydawnictwa Fogra

6. Matematycy Polscy - Matematyka - Wirtualny Wszech¶wiat
mazurkiewicz stefan (18881945). Urodzil 25 wrzesnia 1888 w Warszawiew rodzinie Jana, adwokata, i Michaliny z Piotrowskich. Gimnazjum
http://www.wiw.pl/matematyka/Biogramy/Biogramy_10.Asp
W iw.pl Na bie¿±co: I nformacje C o nowego Matematyka i przyroda: A stronomia B iologia ... odelowanie rzeczywisto¶ci Humanistyka: F ilozofia H istoria ... ztuka Czytaj: B iblioteka D elta ... ielcy i wiêksi Przydatne: S ³owniki C o i gdzie studiowaæ ... szech¶wiat w obrazkach Jeste¶ tutaj: Wirtualny Wszech¶wiat Matematyka Matematycy polscy Jeste¶ tutaj Matematycy polscy
Spis rzeczy Indeks
Auerbach Herman

Banach Stefan

Borsuk Karol
...
Zarankiewicz Kazimierz

Szukacz Przeszukaj Wirtualny Wszech¶wiat: Jak zadawaæ pytania?
MAZURKIEWICZ STEFAN
Urodzi³ 25 wrze¶nia 1888 w Warszawie w rodzinie Jana, adwokata, i Michaliny z Piotrowskich. Gimnazjum ukoñczy³ w Warszawie w 1906, maturê zda³ w IV Gimnazjum w Krakowie. Studiowa³ na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagielloñskiego przez dwa semestry 1906/07, nastêpnie w Monachium (5 semestrów), Getyndze (4 semestry) i Lwowie (1 semestr). W 1912 otrzyma³ w Getyndze dyplom ukoñczenia Studium Ubezpieczeniowego. W 1913 uzyska³ stopieñ doktora filozofii na Uniwersytecie Lwowskim za pracê Przyczynki do teorii mnogo¶ci , która dotyczy³a postawionego przez Sierpiñskiego problemu. W 1915, od pocz±tku wznowienia dzia³alno¶ci Uniwersytetu Warszawskiego, wyk³ada³ matematykê. Równocze¶nie wyk³ada³ w Wy¿szej Szkole Handlowej, Wolnej Wszechnicy Polskiej. W latach 1916-1917 zorganizowa³ seminarium matematyczne na Uniwersytecie Warszawskim i by³ jego kierownikiem przez wiele lat. W 1919 habilitowa³ siê na Uniwersytecie Jagielloñskim na podstawie pracy

7. Search Result For Stefan Zechmeister
Translate this page Mazurkiewicz Sabine, Wien. mazurkiewicz stefan , Wien. Mazurkiewicz Theresia, Wien.
http://hpsearch.uni-trier.de/hp/a-tree/z/Zechmeister:Stefan.html
Search Result for Stefan Zechmeister
Personpage in DBLP
Search Computer Science Bibliography ResearchIndex Cora Google(pdf) ...
 • Multi-Resolution Image Morphing http://www.cg.tuwien.ac.at/research/ca/mrm/xmrm.html
  66 Points (Preselect:12) Source: Lycos(1)
  Lycos: Multiresolution Image Morphing extends conventinal morphing by controling the transition in terms of detail vs. global features. The Linux/X11 binaries and the manual of ...
 • Web Engineering Minitrack http://www.webengineering.org/hicss33/papers.html
  44 Points (Preselect:17) Source: Lycos(4)
  Lycos: WEB ENGINEERING Part of the Internet and the Digital Economy Track of the Thirty-third Annual Hawai'i International Conference on Systems Sciences (HICSS) Maui, HI - January 4 - 7, ...
 • http://216.239.51.100/search?q
  30 Points (Preselect:80) Source: Google(2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,74,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100)
  Google: - Similar pages DBLP: Markus W. Schranz ... 2000. 4, EE, Markus W. Schranz, Johannes Weidl, Karl M. Göschka, Stefan Zechmeister : Engineering Complex World Wide Web Services with JESSICA and UML. HICSS 2000. ...
 • 8. WIEM: Mazurkiewicz Stefan
  (encyklopedia.pl)Category World Polska Leksykon Encyklopedia encyklopedia.pl M......mazurkiewicz stefan (18881945), matematyk. Matematyka, Polska MazurkiewiczStefan (1888-1945), widok strony znajdz podobne pokaz powiazane.
  http://wiem.onet.pl/wiem/0067d1.html
  wiem.onet.pl napisz do nas losuj: has³a multimedia Matematyka, Polska
  Mazurkiewicz Stefan widok strony
  znajd¼ podobne

  poka¿ powi±zane Mazurkiewicz Stefan (1888-1945), matematyk. Od 1919 profesor UW (od 1937 prorektor). Wspó³twórca (wraz z  W. Sierpiñskim i Z. Janiszewskim) warszawskiej szko³y topologicznej, wspó³za³o¿yciel jej organu - pisma Fundamenta Mathematicae . Ponadto autor prac z dziedziny analizy matematycznej i rachunku prawdopodobieñstwa, m.in. Podstawy rachunku prawdopodobieñstwa (1956). Od 1922 cz³onek PAU. zobacz wszystkie serwisy do góry Encyklopedia zosta³a opracowana na podstawie Popularnej Encyklopedii Powszechnej Wydawnictwa Fogra

  9. Matematycy Polscy - Matematyka - Wirtualny Wszech¶wiat
  Jak zadawa pytania? mazurkiewicz stefan. (18881945)
  http://www.wiw.pl/matematyka/Biogramy/biogramy_10.asp
  W iw.pl Na bie¿±co: I nformacje C o nowego Matematyka i przyroda: A stronomia B iologia ... odelowanie rzeczywisto¶ci Humanistyka: F ilozofia H istoria ... ztuka Czytaj: B iblioteka D elta ... ielcy i wiêksi Przydatne: S ³owniki C o i gdzie studiowaæ ... szech¶wiat w obrazkach Jeste¶ tutaj: Wirtualny Wszech¶wiat Matematyka Matematycy polscy Jeste¶ tutaj Matematycy polscy
  Spis rzeczy Indeks
  Auerbach Herman

  Banach Stefan

  Borsuk Karol
  ...
  Zarankiewicz Kazimierz

  Szukacz Przeszukaj Wirtualny Wszech¶wiat: Jak zadawaæ pytania?
  MAZURKIEWICZ STEFAN
  Urodzi³ 25 wrze¶nia 1888 w Warszawie w rodzinie Jana, adwokata, i Michaliny z Piotrowskich. Gimnazjum ukoñczy³ w Warszawie w 1906, maturê zda³ w IV Gimnazjum w Krakowie. Studiowa³ na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagielloñskiego przez dwa semestry 1906/07, nastêpnie w Monachium (5 semestrów), Getyndze (4 semestry) i Lwowie (1 semestr). W 1912 otrzyma³ w Getyndze dyplom ukoñczenia Studium Ubezpieczeniowego. W 1913 uzyska³ stopieñ doktora filozofii na Uniwersytecie Lwowskim za pracê Przyczynki do teorii mnogo¶ci , która dotyczy³a postawionego przez Sierpiñskiego problemu. W 1915, od pocz±tku wznowienia dzia³alno¶ci Uniwersytetu Warszawskiego, wyk³ada³ matematykê. Równocze¶nie wyk³ada³ w Wy¿szej Szkole Handlowej, Wolnej Wszechnicy Polskiej. W latach 1916-1917 zorganizowa³ seminarium matematyczne na Uniwersytecie Warszawskim i by³ jego kierownikiem przez wiele lat. W 1919 habilitowa³ siê na Uniwersytecie Jagielloñskim na podstawie pracy

  10. WIEM: Sierpiñski Wac³aw
  1969). Powiazania. mazurkiewicz stefan, Topologia, wiecej ». Copyright19962001 Onet.pl SA - zobacz wszystkie serwisy », do góry.
  http://wiem.onet.pl/wiem/0057ed.html
  wiem.onet.pl napisz do nas losuj: has³a multimedia Matematyka, Polska
  Sierpiñski Wac³aw widok strony
  znajd¼ podobne

  poka¿ powi±zane
  Sierpiñski Wac³aw (1882-1969), polski matematyk. Profesor uniwersytetów we Lwowie (1910-1919) i Warszawie (po 1919), cz³onek PAU (od 1917) i  PAN (od 1952). Autor prac z dziedziny teorii funkcji rzeczywistych, teorii liczb i  teorii mnogo¶ci , a tak¿e podrêczników akademickich i ksi±¿ek popularnonaukowych. Wspó³za³o¿yciel (1920) czasopisma Fundamenta Mathematicae , redaktor naczelny Acta Arithmetica Powi±zania Mazurkiewicz Stefan Topologia wiêcej zobacz wszystkie serwisy ... do góry Encyklopedia zosta³a opracowana na podstawie Popularnej Encyklopedii Powszechnej Wydawnictwa Fogra

  11. Teilnehmer
  Translate this page Mazurkiewicz Sabine, Wien. mazurkiewicz stefan, Wien. Mazurkiewicz Theresia, Wien. MazurkiewiczRobert, Wien. mazurkiewicz stefan, Wien. Mazurkiewicz Theresia, Wien.
  http://www.s-mayr.at/teilnehmer.html

  12. Mazurkiewicz
  Stefan Mazurkiewicz was the mathematician who broke the code used in the messagesof the Soviet army invading Poland in 1920, and thus was the key person in
  http://www.math.ilstu.edu/krzysio/mazurkiewicz.html
  Stefan Mazurkiewicz was the mathematician who broke the code used in the messages of the Soviet army invading Poland in 1920, and thus was the key person in defeating the Soviet invasion of Europe in 1920, in the Battle of Warsaw.
  All information contained here is, to our best knowledge, correct, but it is merely a representation, and should not be considered to be any form of professional advice. This electronic publication should not be misconstrued as the official position of Illinois State University, or its Department of Mathematics. We are glad to provide as much information as possible here, but we kindly ask that in any decision related to matters listed here you seek additional counsel and information. Comments on this page are welcome and should be sent to Dr. Krzysztof Ostaszewski at his e-mail address: krzysio@ilstu.edu

  13. Uniwersytet Szczeciñski
  PIOTR LASZEWSKA MARTYNA LACKA IRENA MACIEJCZUK URSZULA MAJEROWSKA ALICJA MAKKATARZYNA MALA HANNA MAZUREK KRYSTYNA mazurkiewicz stefan MICHALSKA ZOFIA
  http://www.univ.szczecin.pl/pia/spispia.htm
  SPIS PRACOWNIKÓW
  (wg stanu na dzieñ
  Dodatkowe dane (wydzia³/pion i instytut/katedra/dzia³) mo¿na uzyskaæ poprzez wyszukiwarkê
  BACZYÑSKA BOGNA
  BALLADA PRZEMYS£AW
  BA£ABAN ANDRZEJ
  BANIAK STANIS£AW
  BARANOWSKA EL¯BIETA
  BOBROWSKA AGNIESZKA
  BOGACZ DANIEL
  BOGUCKI OLGIERD BOROWSKA KRYSTYNA BRONOWSKA KRYSTYNA BZDAK HANNA CA£A EWELINA CHMIELEWSKA URSZULA CHOBOT ANDRZEJ CHODUÑ AGNIESZKA CHOMAÆ AGNIESZKA CHUDZIK MARIAN CHUSTECKA ¯ANETA CIAPA£A JERZY CZEPITA STANIS£AW DAJCZAK WOJCIECH DOLECKI HENRYK DOMKE SYLWIA DRAB MIRELLA DRICZINSKI S£AWOMIR DUKLA MA£GORZATA ENGEL-BABSKA EDYTA FERENC-SZYDE£KO EWA FLAGA-GIERUSZYÑSKA KINGA GAJEWSKA TERESA GAJEWSKI PIOTR GAÑCZA AGNIESZKA GAW£OWICZ IZABELA GAWRON JOANNA GIE£CZYK EL¯BIETA GORAZDOWSKI KRZYSZTOF GO¬DZIK KRYSTYNA GÓRAL EWA GÓRSKI MAREK GRZELCZAK ARKADIUSZ HARASIMIAK GRZEGORZ HYRIAK KRYSTYNA JAB£OÑSKA MARIA JANISZEWSKI BOGUS£AW JASTRZÊBSKA DANUTA JAWORSKA-STANKIEWICZ RITA KACZORKIEWICZ DOROTA KALINA STANIS£AW KALISZ BO¯ENA KANAREK BEATA KIT£OWSKI EDMUND KLEDZIK PRZEMYS£AW KLONOWSKA TERESA K£ADNY MARCIN KOLASIÑSKI B£A¯EJ KOPER EWA KORECKA DOROTA KOWALSKA JOLANTA KOZ£OWSKI KRZYSZTOF KRAWCZUK MARCIN KULEJEWSKA ZOFIA KUNIEWICZ ZBIGNIEW KUTY£A WANDA KWIATKOWSKA MA£GORZATA KWIECIÑSKA JOLANTA LENDZION MONIKA LEWANDOWSKA JANINA £ACNY CZES£AWA £ASKI PIOTR £ASZEWSKA MARTYNA £¡CKA IRENA MACIEJCZUK URSZULA MAJEROWSKA ALICJA MAK KATARZYNA MA£A HANNA MAZUREK KRYSTYNA MAZURKIEWICZ STEFAN MICHALSKA ZOFIA MIJAL PRZEMYS£AW M£YNARCZYK ALICJA MOLENDA DIANA MOLSKI RAJMUND MONARCHA-MATLAK ALEKSANDRA MUNICZEWSKI ANDRZEJ MYCKO IZABELA NIEDZIELSKA KATARZYNA

  14. Aplikanci W OIRP Szczecin
  III rok; mazurkiewicz stefan III rok; Oszczeda Anna - III rok;Turska Marta - III rok; Wilgocki Kamil - III rok; Ambrozuk Dorota
  http://www.szczecin.oirp.lex.pl/Aplikanci.html

  Strona g³ówna
  Poczta elektroniczna Wróæ do poprzedniej s trony Lista Aplikantów Radcowskich OIRP w Szczecinie
 • D¹browski Daniel - II I rok Gardocki Przemys³aw - II I rok Tarnowska Bernadetta - III rok Kêdzierska Agnieszka - II I rok Konkolewska Magdalena - III rok Mazurkiewicz Stefan - III rok Oszczêda Anna - III rok Turska Marta - III rok Wilgocki Kamil - III rok Ambro¿uk Dorota - I V rok Chustecka ¯aneta - I V rok Dautin £ukasz - I V rok Drzewieniecki Wojciech - IV rok Góra Jolanta - IV rok Kowalewski Mariusz - IV rok W¹sowski Pawe³ - I V rok Banasik Ma³go rzata - IV rok Jaworska-Stankiewicz Rita - IV rok £aszewska Martyna - IV rok Bazela-Piaseczna Agnieszka - II rok Brzozowski Tomasz - II rok Chodor Magdalena - II rok D¹browska Barbara - I I rok Dybioch Ma³gorzata - I I rok Falco Anna - II rok Gilewska Anna - II rok Grygoruk Joanna - II rok Jerzykowski Jaros³aw - II rok Kawczy ski Dariusz - II rok Kowalczyk Ewa - II rok Koz³owski Miros³aw - I I rok Mickiewicz Pawe³ - I I rok Mol Roman - II rok Rudnik Ma³gorzata - II rok Skotarczak Maciej - II rok Amernik Adam - I rok Byda³ek Izabela - I rok Dobek Justyna - I rok Filipowicz Marcin - I rok Jarosz-Walas Agnieszka - I rok Kaczarewski Tomasz - I rok Kodymow Piotr - I rok Konwisarz Maciej - I rok Korniluk Rados³aw - I rok Kujawa Alicja - I rok Nahajowska-Mi³osz Eliza - I rok Olech Zbigniew - I rok Partyka Beata - I rok Stachura Boles³aw - I rok Szczeœniewski Pawe³ - I rok Zawistowski Pawe³ - I rok
 • Wróæ do pocz±tku strony Strona g³ówna Poczta elektroniczna

  15. Indeks Nazwisk
  Matuszewski Michal, 7. 112. Matynia Waldemar, 16. 113. Mazur Katarzyna, 16. 114.mazurkiewicz stefan, 18. 115. Michalczyk Czeslaw, 13. 116. Michalik Andrzej, 4.117.
  http://www.cofund.org.pl/ngo/STOP/trenerzy.html

  16. Katalog.czasopism.pl: Akant - 11/2001
  Koniusz Zdzislaw Korys Michal Krzemkowski Eugeniusz Kupper Andrzej LipinskiEwa Lipska Katarzyna Mamys Alicja Mazanmazurkiewicz stefan Melkowski Andrzej
  http://katalog.czasopism.pl/spis_tresci.php?id_spisu=1928

  17. Mazurkiewicz
  Biography of stefan mazurkiewicz (18881945) stefan mazurkiewicz. Born 25 Sept 1888 in Warsaw, Poland
  http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/~history/Mathematicians/Mazurkiewicz.html
  Stefan Mazurkiewicz
  Born: 25 Sept 1888 in Warsaw, Poland
  Died: 19 June 1945 in Grodzisk, Mazowiecki (near Warsaw), Poland
  Click the picture above
  to see a larger version Show birthplace location Previous (Chronologically) Next Biographies Index Previous (Alphabetically) Next Main index
  Stefan Mazurkiewicz 's father was a barrister in Warsaw. Stefan attended secondary school in Warsaw, graduating in 1907. Mazurkiewicz decided not to remain in Warsaw for his university education, taking what was a typical route for Poles at this time. We shall give some background to the political situation in Poland to explain why this was so. Mazurkiewicz returned to Galicia for his doctorate, which was supervised by Sierpinski on space filling curves at the University of Lvov. His doctorate was awarded in 1913, but World War I began the following year and it was to bring major changes in Poland and to Mazurkiewicz's life. In August 1915 the Russian forces which had held Poland for many years withdrew from Warsaw. Germany and Austria-Hungary took control of most of the country and a German governor general was installed in Warsaw. One of the first moves after the Russian withdrawal was the refounding of the University of Warsaw and it began operating as a Polish university in November 1915. At this point Mazurkiewicz became a professor at this reborn University of Warsaw and he would remain on the staff of the university for the rest of his life. Kuratowski attended seminars given by Mazurkiewicz in Warsaw before the end of the war. He writes in [2]:-

  18. Mazurkiewicz Portrait
  stefan mazurkiewicz. JOC/EFR August 2001 The URL of this page is© Copyright information. http//wwwhistory.mcs.st-andrews.ac.uk
  http://www-gap.dcs.st-and.ac.uk/~history/PictDisplay/Mazurkiewicz.html
  Stefan Mazurkiewicz
  JOC/EFR August 2001 The URL of this page is:
  http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/history/PictDisplay/Mazurkiewicz.html

  19. References For Mazurkiewicz
  References for the biography of stefan mazurkiewicz Koszela, The contribution of Józef Marcinkiewicz, stefan mazurkiewicz and Hugo Steinhaus in developing Polish
  http://www-gap.dcs.st-and.ac.uk/~history/References/Mazurkiewicz.html
  References for Stefan Mazurkiewicz
 • Biography in Dictionary of Scientific Biography (New York 1970-1990). Books:
 • K Kuratowski, Half a century of Polish mathematics (Warsaw, 1973).
 • S Mazurkiewicz, Travaux de topologie et ses applications (Warsaw, 1969). Articles:
 • Mathematics at the turn of the twentieth century (Katowice, 1992), 104-110.
 • K Kuratowski, Stefan Mazurkiewicz et son oeuvre scientifique, Fundamenta mathematicae
 • J D Tamarkin, 25 volumes of Fundamenta Mathematicae, Bull. Amer. Math. Soc. Main index Birthplace Maps Biographies Index
  History Topics
  ... Anniversaries for the year
  JOC/EFR February 2000 School of Mathematics and Statistics
  University of St Andrews, Scotland
  The URL of this page is:
  http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/history/References/Mazurkiewicz.html
 • 20. Mazurkiewicz Portrait
  Portrait of stefan mazurkiewicz stefan mazurkiewicz. JOC/EFR August 2001
  http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/history/PictDisplay/Mazurkiewicz.html
  Stefan Mazurkiewicz
  JOC/EFR August 2001 The URL of this page is:
  http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/history/PictDisplay/Mazurkiewicz.html

  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

  Page 1     1-20 of 102    1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | Next 20

  free hit counter